नवरा बा’य’कोच्या ‘प’र्स’मधून काढत होता पे’न, हातात आली ‘अशी’ व’स्तू की पाहून तुमचेही उ’डतील हो ‘श….

नवरा बा’य’कोच्या ‘प’र्स’मधून काढत होता पे’न, हातात आली ‘अशी’ व’स्तू की पाहून तुमचेही उ’डतील हो ‘श….

असे म्हटले जाते की पती-पत्नीचे नाते खूप आत्मविश्वासु व शुद्ध असते. परंतु कधीकधी असेही दिसून येते की पती-पत्नीमधील क’टुता तिच्या विश्वासामागील कारण आहे. कारण जर या नात्यावर विश्वास नसेल तर हे नातं आणखी एक पाऊल पुढे जाऊ शकत नाही व जास्त दिवस टि’कू देखील श-कत नाही.

त्याच वेळी पती प’त्नीमध्ये अशी अनेक वि’चित्र दु’र्दै’वी प्र’कर’णे ऐकली जातात. आजही असेच काही घ’डले आहे. नुकतेच जा-म्बीयाच्या को’र्टा’तुन एक प्र’करण समोर आला आहे. हे एक वि’चित्र प्र’करण आहे ज्यात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या इ’ न’रवि-यर मध्ये ला’ल मि ‘रची र’ ग’डली.

जाम्बीयाच्या एका को ‘र्टा’तुन जे प्र’करण समोर आले त्यात 30 वर्षे वयाची नेल्ली सिमम्बो आहे आणि तिच्यावर पती यांनी प्र-चारीत केल्याचा आ’रो’प केला आहे आणि नंतर घ’ट-स्फो’टासाठी अर्ज देखील दा’खल केला आहे.

नवऱ्याला याबद्दल विचारले असता त्याने सांगितले की, आपल्या पत्नीच्या पर्समध्ये 2 वा’प’रले’ले कं’डो’म सा’पडले, त्यानंतर तो रा’गाने वे’डा झाला होता आणि आपला मूळ स्वभाव विसरून त्याने बा’यकोला ध-डा शि-कवण्याचे ठरविले. आणि मग त्याने रा’गाच्या भरात बायकोच्या इ’न-रवी’यर मध्ये ला’ल ति’ख’ट मि’रची चो’ळली.

इतकेच नाही तर पत्नी सिमम्बोने को’र्टा’ला सांगितले की तिचा नवरा ति’च्यावर नेहमीच सं’श’य घेत होता आणि त्यामुळेच येत्या काही दिवसांत तो तिला मा’र’हा’ण देखील करीत असे. पत्नीची म्हणणे लक्षात घेवून तिची वै’द्य’कीय त’पा’स’णी केली असता तिचे खा’ज’गी भागावर सू’ज व ज’ख-मां-चे नि’शाणी आ’ढळून आले.

त्याच वेळी नवऱ्याने सांगितले की प’त्नीवर त्याला अ’वै’ध सं’बं’ध असल्याचा सं’श’य होता. एवढेच नाही तर त्याने असेही सांगितले की तिचे दु’सर्‍या पु’रुषाशी अनेकदा शा’री’रिक सं’ बं’ध होते आणि तीने त्याची फ’सव’णूक केली होती. एवढेच नव्हे तर त्याने पुढे सांगितले की तिने गु’प्त-पणे परदेशी मा’णसाशी ना’तं ब’नवलं आहे, म्हणून तिला ध’डा शि-कवण्या’साठी त्याने तिच्या इ ‘न’रवी’यर मध्ये लाल मि ‘रच्या चो’ ळल्या.

दुसरीकडे सिमम्बोने को’र्टा’ला सांगितले की तिच्या प’तीनेही पूर्वीच तिला ठा’र मा’रण्याचा प्र’यत्न केला होता. ती झो’पेत असताना त्याने तिचा ग’ळा आ’वळ’ण्याचा प्र’यत्न केला होता. पण त्याचवेळी पतीने सांगितले की पत्नी त्याच्याशी सं’बं’ध ठे’वण्यास नकार देत होती. तर तिच्या प’र्समध्ये त्याला एक वापरलेला कं’डो’म सा’पडला, ज्यामुळे त्याचा सं’शय प’क्का झाला.

दोघांचे यु’क्तिवा’द ऐकल्यानंतर को’र्टाने अखेर पती पत्नीला घ’टस्फो’ट दिला आणि नंतर तीला भरपा’ईची योग्य र’क्क’म तसेच मु’लांचा ता’बा मिळाला. पतीला पत्नी व मु’लांचा ख’र्च दरमहा करावा लागतो.

को’र्टाने हा निर्णय घेतला कारण ते कोणत्याही किं’म’तीत ए’कत्र राहण्यास तयार नव्हते. एवढेच नाही तर विचार करा आपण एकमेकांना मा’र’ण्याचा प्रयत्न करत असू तर तिथे प्रे’म कसे जन्माला येईल. आणि जिथे प्रे’म नाही तेथे पती पत्नीचे नाते पुढे कसे जाईल.

jaymaharashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *