लग्नाच्या दुसऱ्याच रात्री नववधूने केले असे कां’ड की संपूर्ण कुटुंबाला ब’सला ज’बर ध’क्का, कारण तिने नवऱ्याच्या…वाचून च’कित व्हाल…

लग्नाच्या दुसऱ्याच रात्री नववधूने केले असे कां’ड की संपूर्ण कुटुंबाला ब’सला ज’बर ध’क्का, कारण तिने नवऱ्याच्या…वाचून च’कित व्हाल…

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये लग्न करणे ही एक अवघड स मस्या होऊन बसली आहे. लग्न करायचे म्हटले तरी यासाठी ला खो रु पये ख र्च करावा लागतो. लग्नामध्ये मंडप डेकोरेशन करणे, इतर साहित्य, भांडेकुंडे, जेवणाची व्यवस्था, नवरी नवरदेवाचे कपडे इतरांना आहेर यासारख्या अनेक इतर बारीक-सारीक गोष्टी या मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागतात.

असे नाही केले तर आपले नातेवाईक हे नाराज होऊन जातात. मात्र, कालानुरूप ही प्र था आता बदल त देखील चालली आहे. सगळ्यात मोठी स मस्या लग्न करण्यासाठी आज ही आहे की, मुलांना मु ली या भे’टत नाहीत. याचे कारणे हे वेगवेगळे देखील आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मु’लांचा आणि मु’लींचा जन्मदर हा समप्रमाणात नसल्याने असे होत असावे, असे देखील अनेकांना वाटत आहे.

जर हजार मु’लं असतील तर त्या तुलनेत मु’ली या 720 आहेत. त्यामुळे तीनशे मु’लांचे लग्न कसे होणार, असा प्रश्न स’माजासमोर आलेला आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षात लग्न जुळवून देण्यासाठी विवाह मंडळ सरसावलेले आहेत. तसेच काही सामाजिक संस्था देखील यासाठी कार्य करत आहेत.

विशेष करून दलाल लोक देखील अनेकांचे लग्न लावून देतात. या माध्यमातून ते ला’खो रु’पये क’माई करून घेतात. ते ज्या राज्यांमध्ये मु’ली भेटत नाहीत अशा राज्यांमध्ये जाऊन तेथील पु’रुषांना आपण लग्न लावून देतो आणि एक मु’लगी आम्ही आपल्याला दा’खवतो, असे सांगतात आणि या मु’लीच्या व’डिलाकडून देखील ते काही पै’से घेतात.

तसेच ज्या मु’लाला लग्न करायचे आहे, त्याच्याकडून देखील ला’खो रु’पये लाट’ता असतात. ही सम’स्या भारतामध्ये फार मो’ठ्या प्र’माणावर सध्या भे’डसा’वत आहे. यामुळे अनेक प्र’करणे उघ’डकी’स येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच एक बना’वट लग्न लावून देणारे रॅ’केट उघ’डकी’स आले होते. एका मु’लीने लग्न केले.

त्यानंतर ती दुसऱ्या दिवशी घ’रातून गा’यब झाली. त्यानंतर आठ दिवसांनी तिचा शो’ध लागला. ज्या वेळी हे प्र’करण पो’लिसा’त गेले. त्यानंतर पो’लिसां’नी या मु’लीला शो’धून काढले. त्यानंतर तिला विचारले की, तू असे का केले. तर ती म्हणाली, मला असे करायला भा’ग पा’डले. यामागे खूप मोठी टो’ळी कार्य’रत आहे. मी 4 ते 5 लग्न करून अनेकांना फ’सवल्याचे ती म्हणाली.

आज आम्ही आपल्याला एक घ’टना अशीच सांगणार आहोत, ही घ’टना ऐकल्यानंतर देखील आपल्याला अशाच प्र’करणाची आठवण येईल. ही घ’टना मुरादाबाद येथे घ’डलेली आहे. मुरादाबाद येथील एका संजय नामक मुलाचे लग्न झाले. त्याने बरेली येथील एका मु’लीसोबत लग्न केले. या मु’लीचे नाव पूजा असे होते. संजय हा झांजन पुर येथील रहिवासी असून तो एका हॉटेलमध्ये काम करतो.

त्याने बरेली येथील पूजा नामक या मु’ली सोबत लग्न केले होते. लग्न झाल्यानंतर सर्वजण खुश होते. मु’लीला घेऊन सर्व जण आपल्या घरी आले. त्यानंतर अनेक विधी देखील पार पडले. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी मु’लीने सर्वांना जेवण देखील वाढले. या कुटुंबात पाच जण होते. मात्र, दुसरा दिवस उजाडला तरी घरातून कोणी बाहेर येत नाही, म्हणून शेजारी राहणारा प्रदीप हा घरात गेला.

त्यावेळी घरातील पाच सदस्य हे बे’शुद्धा’वस्थेत आ’ढळून आले. त्यामुळे प्रदीप याने ता’तडी’ने या सर्वांना जिल्हा रु’ग्णाल’यात दा’खल केले. त्यानंतर सर्वांना शु’द्ध आली. त्यानंतर सर्वांनी जे सांगितले ते ऐकून अनेकांना ध’क्काच ब’सला. यातील पूजाचा पती संजय याने सांगितले की, आम्ही जेवण करत होतो. पूजाने आम्हाला सर्वांना जेऊ घातले. मात्र, त्यानंतर आम्हाला अ’चानक झो’प यायला लागली.

त्यानंतर आम्ही झो’पी गेलो आणि घरात काय झाले आम्हाला पुढे काहीही माहित नाही. हे प्र’करण पो’लिसा’त गेले पो’लिसां’नी घरात जाऊन त’पास’णी केली, असता या तरूणीने घरातील 16 ह’जारांचे दा’गिने चो’रून नेल्या’ची उ’घडकी’स आलेले आहे. त्यानंतर संजय याने तक्रा’र दिली आहे. त्यानुसार आता पो’लि’स त’पास करत आहेत. यामुळे या संजय नामक तरुणाची चांगलीच फ’सव’णूक झाल्याची च’र्चा सुरू आहे.

jaymaharashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *